เปลียนการแสดงผล
ขั้นตอนการให้บริการเรือลากจูง
ขั้นตอนการให้บริการเรือลากจูง
 
1. ผู้ใช้บริการวางเงิน หรือ Bank Guarantee
2. ยื่นแบบขอใช้เรือลากจูง BP 05 ที่กองบริการท่า
3. เรือลากจูงให้บริการ
4. ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ ณ กองคลัง