เปลียนการแสดงผล
อัตราค่าภาระ
อัตราค่าภาระ
 
ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

- เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง (โรงพักสินค้า ๑ และ ๒) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
- เรื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITIES USAGE FEE)
- เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
- เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
- เรื่อง การปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า
- เรื่อง การเคลื่อนย้ายตู้สินค้าขึ้นหรือลงรถไฟ
- เรื่อง ค่าบริการใช้ท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือลำเลียงของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง
หมายเหตุ : อัตราค่าภาระของการท่าเรือ ฯ อาจมีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม กรุณาอ่านประกาศประกอบกับอัตราค่าภาระ