เปลียนการแสดงผล
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ค่าภาระตู้สินค้า
 
เป็นค่าภาระที่กำหนดเพิ่มเติมจากส่วนที่ 1 และ 2 ในการใช้ท่าเรือบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบตู้ สินค้า มีหลักเกณฑ์และการเรียกเก็บตามขนาดความยาวของตู้สินค้า  โดยไม่คำนึงถึงปริมาตรหรือน้ำหนักของสินค้าดังนี้
 
 
ค่าภาระและค่าบริการตู้สินค้าเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ
 
301. ค่าภาระยกตู้สินค้าขึ้นหรือลงเรือ (Container Lifting Charge)
 
เป็นค่าใช้ปั้นจั่นของท่าเรือกรุงเทพหรือค่าธรรมเนียม การใช้ปั้นจั่นของเรือหรือเอกชน  ในการยกตู้สินค้าที่ขน ถ่ายจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือเรียกเก็บตามจำนวนครั้งที่ยก ในอัตราดังนี้
 
 
      บาท / ตู้ / ครั้ง
   20'          40'         45'
301.1. ปั้นจั่นของท่าเรือกรุงเทพ
1000      1700     2000
301.2. ปั้นจั่นของเรือหรือเอกชน
  250        425        500
301.3. ปั้นจั่นของเรือลำเลียงหรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง
  200        340        400
 
สำหรับค่าภาระยกตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด เรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดข้างต้น
 
 
302. ค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้า (Container Wharfage)
 
เป็นค่าใช้ท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า รวมทั้งสินค้าในตู้ที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ หรือเพื่อบรรทุกลงเรือ ซึ่งมีการดำเนินการดังนี้
 
ตู้สินค้า FCL หรือตู้สินค้าเปล่า
(1) ที่ขนถ่ายจากเรือ แล้วส่งมอบโดยตรงทางบกหรือทางน้ำ หรือเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่ลานเก็บตู้สินค้า เพื่อรอการส่งมอบ หรือ
(2) เพื่อบรรทุกลงเรือ โดยวิธีปฏิบัติในทางกลับกัน
 
ตู้สินค้า LCL
(1) ที่ขนถ่ายจากเรือนำไปเก็บไว้ที่ลานเก็บตู้สินค้า แล้วเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่เปิดตู้ เพื่อเปิดตู้นำสินค้าเก็บในที่เก็บสินค้า หรือส่งมอบโดยเปิดตู้ทำการขนส่งหน้าตู้โดยตรง แล้วนำตู้สินค้าเปล่าไปเก็บที่ลานเก็บตู้สินค้า หรือ
(2) เพื่อบรรทุกลงเรือ โดยวิธีปฏิบัติในทางกลับกัน
 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการดำเนินการเปิดตู้สินค้าออก หรือบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า เรียกเก็บตามสถานที่ที่ทำการบรรทุกหรือขนถ่าย ในอัตราดังนี้
 
302.1 ตู้สินค้าขาเข้า
             บาท / ตู้
20'           40'     45'
302.1.1 ณ ท่าเทียบเรือ วางพักที่ลานเก็บตู้สินค้า
 
 
302.1.1.1 ตู้สินค้า FCL
370         630       740
 
302.1.1.2 ตู้สินค้า LCL เปิดตู้นำสินค้าเข้าที่เก็บ
                                     สินค้า
810      1,380    1,620
 
302.1.1.3 ตู้สินค้า LCL เปิดตู้ขนส่งสินค้าหน้าตู้โดย
                                      ตรง
810      1,380    1,620
 
302.1.1.4 ตู้สินค้าเปล่า
340         580       680
 
302.2. ตู้สินค้าขาออก
 
302.2.1 ณ ท่าเทียบเรือ จากลานเก็บตู้สินค้า
 
 
302.2.1.1 ตู้สินค้า FCL
370         630       740
 
302.2.1.2 ตู้สินค้า LCL
810      1,380    1,620
 
302.2.1.3 ตู้สินค้าเปล่า
340         580       680
 
 
303. ค่าภาระตู้สินค้าเปลี่ยนสถานภาพ (Change of Container Status Charge)
 
เป็นค่าภาระที่เรียกเก็บจากผู้ขออนุญาตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพตู้สินค้าจากสถานภาพเดิม เป็นอีกสถาน ภาพ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเรือเข้าเทียบท่าเรือเรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากค่าภาระการใช้ท่า ของตู้สินค้าขาเข้า ลำดับที่ 302.1 ในอัตราดังนี้
 
 
บาท / ตู้
303.1. ขนาด 20'
300
303.2. ขนาด 40'
450
303.3. ขนาด 45'
500
 
 
304. ค่าภาะตู้สินค้าที่ยกเลิก (Shut-out Container Charge)
 
เป็นค่าเคลื่อนย้ายตู้มีสินค้า หรือตู้สินค้าเปล่าที่รอบรรทุกลงเรือ ณ ลานวางตู้สินค้าขาออก แต่ถูกยกเลิกจากเรือ และต่อมาได้บรรทุกลงเรือ เรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกในอัตราดังนี้
 
 
บาท / ตู้
304.1. ขนาด 20'
300
304.2. ขนาด 40'
450
304.3. ขนาด 45'
500
 
 
305. ค่าภาระตู้สินค้าผ่านหรือถ่ายลำ (Shifting of Transhipment Container Charge)
 
เรียกเก็บเมื่อขนถ่ายจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือในอัตราดังนี้
 
 
          บาท / ตู้
   20'         40'          45'
305.1. วางพักบนท่าหรือยานพาหนะทางบก
 
305.1.1 ไม่เกิน 1 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของ
                         เรือ
   550       825         880
305.1.2 เกินกว่า 1 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของ
                         เรือ
1,100    1,650     1,760
 
305.2. วางพักบนยานพาหนะทางน้ำ
    370      550        590
 
กรณีวางพักบนท่าหรือยานพาหนะทางบก ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากตู้สินค้า 3 วัน สำหรับตู้สินค้าผ่าน และ 15 วัน สำหรับตู้สินค้าถ่ายลำ นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ
 
สำหรับตู้สินค้าถ่ายลำ  ถ้ามิได้ส่งกลับภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิดังกล่าว จะได้รับสิทธิเพียง 3 วัน เท่ากับตู้สินค้าผ่าน เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากเก็บแล้ว  จะเรียกเก็บค่าภาระฝากตู้สินค้าผ่านหรือถ่ายลำ ตามหลักเกณฑ์ตู้สินค้าขาเข้าลำดับที่ 308.1.1 หรือลำดับที่ 314.1.1 แล้วแต่กรณี
 
 
306. ค่าภาระยกขน ตู้สินค้าเปล่า (Empty Container Lift on Charge)
 
เป็นค่ายกตู้สินค้าเปล่าขาเข้าขึ้นยานพาหนะ ณ ลานเก็บตู้สินค้าเพื่อนำออกนอกเขตศุลกากรทางบกหรือทางน้ำ โดยตู้สินค้านำออกนอกเขตศุลกากรทางน้ำได้รวมค่ายกขน (Wharf Handling Charge) จากลานเก็บตู้สินค้าและค่าบรรทุกลงเรือลำเลียงหรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง (Lifting Charge) ด้วย เรียกเก็บในอัตราดังนี้
 
306.1 ยกตู้สินค้าขาเข้าขึ้นยานพาหนะ (LIFT ON CHARGE)
          บาท / ตู้
   20'         40'          45'
306.1.1 นำออกนอกเขตศุลกากรทางบก
  400        680       800
306.1.2 นำออกนอกเขตศุลกากรทางน้ำ โดยเรือลำเลียง
                         หรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง
 
 
306.1.2.1 ยกโดยปั้นจั่นของท่าเรือกรุงเทพ
1,330    2,020    2,280
 
306.1.2.2 ยกโดยปั้นจั่นของเรือหรือเอกชน
980        1,425   1,580
 
 
307. ค่าภาระเคลื่อนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ (Extra Container Movement)
 
เป็นค่าภาระที่เรียกเก็บจากผู้ขออนุญาตเมื่อมีการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าในลานเก็บตู้สินค้า เรียกเก็บในอัตราดังนี้
 
 
        บาท / ตู้ / ครั้ง
 20'         40'         45'
307.1. ภายในพื้นที่วางตู้สินค้า (Bay) เดียวกัน
350        600       700
307.2. จากพื้นที่วางตู้สินค้า (Bay) หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง
930     1,430    1,630
 
 
308. ค่าภาระฝากตู้สินค้า (Container Storage)
 
308.1. ตู้สินค้าขาเข้า (Inward Container)
 
ตู้สินค้าเปล่าขาเข้า หรือตู้สินค้าเปล่าที่เปลี่ยนสภาพมาจากตู้สินค้า LCL ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากตู้สินค้า 3 วัน  นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ
 
สำหรับตู้สินค้าเปล่าที่เปลี่ยนสภาพมาจากตู้สินค้า LCL ซึ่งบรรจุสินค้าอันตราย วัตถุระเบิด หรือสินค้าวัตถุไวไฟที่มีจุดวาบไฟ 61 C  หรือ 141 F หรือต่ำกว่า ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากตู้สินค้า 1 วัน  นับจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของตู้สินค้านั้น
 
เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิดังกล่าว จะเรียกเก็บเป็นรายวัน จนถึงวันนำออกนอกเขตศุลกากร หรือบรรทุกลงเรือ ในอัตราดังนี้
308.1.1 ตู้สินค้าเปล่า
      บาท / ตู้ / วัน
ระยะเวลาฝากตู้สินค้า (วัน)
1-7      8-14    ตั้งแต่ 15
 
308.1.1.1 ขนาด 20'
25         50         100
 
308.1.1.2. ขนาด 40'
50       100        200
 
308.1.1.3. ขนาด 45'
60         120        240
 
308.2. ตู้สินค้าขาออก (Outward Container)
308.2.1. ตู้สินค้า LCL
 
 
เรียกเก็บเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันบรรจุสินค้าขาออกเข้าตู้ จนถึงวันนำไปบรรทุกลงเรือหรือนำออกนอกเขตศุลกากร ในอัตราค่าภาระฝากตู้สินค้าขาเข้า FCL ลำดับที่ 314.1.1  เว้นแต่ยังอยู่ในกำหนดระยะเวลาได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากตู้สินค้า
 
308.2.2. ตู้สินค้า FCL
 
ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากตู้สินค้า 3 วัน นับถัดจากวันนำผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบกหรือทางน้ำ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิจะเรียกเก็บเป็นรายวัน ในอัตราค่าภาระฝากตู้สินค้าขาเข้า FCL ลำดับที่ 314.1.1
 
308.2.3. ตู้สินค้าเปล่า
 
ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากตู้สินค้า 3 วัน นับถัดจากวันนำผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบกหรือทางน้ำ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิเรียกเก็บเป็นรายวัน ในอัตราฝากตู้สินค้าเปล่าขาเข้าลำดับที่ 308.1.1
 
ตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าอันตราย สินค้าวัตถุระเบิด หรือสินค้าวัตถุไวไฟที่มีจุดวาบไฟ 61 C หรือ 141 F หรือต่ำกว่าทั้งขาเข้าและขาออก เรียกเก็บค่าภาระฝากตู้สินค้าเป็น 3 เท่าของอัตราที่กำหนดตามลำดับที่ 314.1.1
 
สำหรับค่าภาระฝากตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด ทั้งขาเข้าและขาออกเรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดข้างต้น
 
 
309. ค่าบริการบรรจุหรือเปิดตู้สินค้า (Stuffing of Unstuffing Service)
 
เป็นค่าดำเนินการบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า LCL หรือ เปิดตู้สินค้า LCL เพื่อนำสินค้าออกเรียกเก็บในอัตราดังนี้
 
 
บาท / ตู้
309.1. ขนาด 20'
1,000
309.2. ขนาด 40'
2,000
309.3. ขนาด 45'
2,250
 
 
310. ค่าภาระควบคุมการบรรจุตู้สินค้า (Stuffing Supervision Charge)
 
เป็นค่าควบคุมการปฏิบัติงานบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า LCL ในกรณีที่พนักงานมิได้ดำเนินการเอง เรียกเก็บในอัตราดังนี้
 
 
บาท / ตู้
310.1. ขนาด 20'
200
310.2. ขนาด 40'
400
310.3. ขนาด 45'
450
 
 
311. ค่าบริการชั่งตู้สินค้า (Container Weighing Service)
 
** ดูภาคผนวก ก ค่าเช่า ค่าบริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ของท่าเรือกรุงเทพและฝ่ายการร่องน้ำ ข้อ 1.13 **
 
 
312. ค่าบริการตู้สินค้าห้องเย็น (Reefer Container Service)
 
** ดูภาคผนวก ก ค่าเช่า ค่าบริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ของท่าเรือกรุงเทพและฝ่ายการร่องน้ำ ข้อ 1.14 **
 
 
ค่าภาระและค่าบริการตู้สินค้าเรียกเก็บจากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก
---------------------------------------------------------------------------
 
 
313. ค่าภาระยกขนตู้สินค้า (Lift on / Lift off Charge)
 
เป็นค่ายกขนตู้สินค้า FCL หรือยกสินค้าจากตู้ LCL ที่เปิดขนส่งหน้าตู้ขึ้นยานพาหนะ ณ ลานเก็บตู้สินค้าหรือสถาน ที่เก็บสินค้า เพื่อนำออกนอกเขตศุลกากรทางบกหรือทางน้ำ โดยตู้สินค้านำออกนอกเขตศุลกากรทางน้ำ ได้รวมค่ายกขน (Wharf Handling Charge) จากลานเก็บตู้สินค้าและค่าบรรทุกลงเรือลำเลียงหรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง (Lifting Charge) ด้วย สำหรับตู้สินค้าขาเข้า หรือโดยวิธีปฏิบัติในทางกลับกันสำหรับตู้สินค้าขาออก เรียกเก็บในอัตราดังนี้
 
313.1. ยกตู้สินค้าขาเข้าขึ้นยานพาหนะ (Lift on Charge)
           บาท / ตู้
   20'       40'       45'
313.1.1 นำออกนอกเขตศุลกากรทางบก
 
 
313.1.1.1 ตู้สินค้า FCL
1,550   2,650    3,100
 
313.1.2.2 ตู้สินค้า LCL ที่เปิดขนส่งหน้าตู้
1,850   3,150    3,700
 
313.1.2 นำออกนอกเขตศุลกากรทางน้ำ โดยเรือลำเลียงหรือ
                         เรือเดินทะเลชายฝั่ง
 
 
313.1.2.1 ยกโดยปั้นจั่นของท่าเรือกรุงเทพ
                                       ตู้สินค้า FCL
2,010    3,040    3,360
 
313.1.2.2 ยกโดยปั้นจั่นของเรือหรือเอกชน
                                       ตู้สินค้า FCL
1,660    2,445    2,660
 
313.1.3 ตู้สินค้า FCL, LCL ที่เปิดขนส่งหน้าตู้ ที่มิได้นำออก 
                         ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของ
                         เรือเรียกเก็บค่าจัดเรียงตู้สินค้า (Relocation 
                         Charge) เพิ่มอีก
    350        600       700
 
313.2. ยกตู้สินค้าขาออกลงจากยานพานะ (Lift off Charge)
          บาท / ตู้
20'      40'      45'
313.2.1 นำผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางบก
 
 
313.2.1.1 ตู้สินค้า
500   900   1,000
 
313.2.1.2 ตู้สินค้าเปล่า
400   680      800
 
313.2.2 นำผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางน้ำ โดยเรือลำเลียง
                         หรือเรือเดินทะเลชายฝั่ง
 
ยกโดยปั้นจั่นของท่าเรือกรุงเทพ
 
 
313.2.2.1 ตู้สินค้า FCL
1,530    2,320    2,630
 
313.2.2.2 ตู้สินค้าเปล่า
1,330    2,020    2,280
 
ยกโดยปั้นจั่นของเรือหรือเอกชน
 
 
313.2.2.3 ตู้สินค้า FCL
1,180    1,725    1,930
 
313.2.2.4 ตู้สินค้าเปล่า
   980    1,425    1,580
 
ตู้สินค้านำผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรทางน้ำ ตามลำดับที่ 313.2.2 ไม่เรียกเก็บค่าภาระใช้ท่าของตู้สินค้าขาออก ลำดับที่ 302.2
 
 
314. ค่าภาระฝากตู้สินค้า (Container Storage)
 
314.1. ตู้สินค้าขาเข้า (Inward Container)
 
ตู้สินค้า FCL, LCL ที่เปิดขนส่งหน้าตู้ ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากตู้สินค้า 3 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือสำหรับตู้บรรจุสินค้าอันตราย วัตถุระเบิด หรือสินค้าวัตถุไวไฟที่มีจุดวาบไฟ 61C หรือ 141F หรือต่ำกว่า ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากตู้สินค้า 1 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของตู้สินค้านั้น เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิดังกล่าว จะเรียกเก็บเป็นรายวันจนถึงวันนำออกนอกเขตศุลกากร หรือบรรทุกลงเรือ ในอัตราดังนี้
 
 
         บาท / ตู้ / วัน
ระยะเวลาการฝากตู้สินค้า (วัน)
1-7      8-14    ตั้งแต่ 15
314.1.1 ตู้สินค้า FCL หรือ ตู้สินค้า LCL เปิดขนส่งหน้าตู้
 
 
314.1.1.1 ขนาด 20 ฟุต
160        275       390
 
314.1.1.2 ขนาด 40 ฟุต
320        550       780
 
314.1.1.3 ขนาด 45 ฟุต
360        615       875
 
ตู้สินค้าที่บรรจุสินค้าอันตราย สินค้าวัตถุระเบิด หรือสินค้าวัตถุไวไฟที่มีจุดวาบไฟ 61 C  หรือ 141 F หรือต่ำกว่า เรียกเก็บค่าภาระฝากตู้สินค้าเป็น 3 เท่าของอัตราที่กำหนดสำหรับค่าภาระฝากตู้สินค้าบรรจุเกินขนาด เรียกเก็บค่าภาระ ฝากตู้สินค้า เพิ่มอีกร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนด