เปลียนการแสดงผล
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1  ค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากเจ้าของเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือ
 
101. ค่าภาระเรือเข้าท่า  (Port Dues)
 
           เป็นค่าใช้ร่องน้ำ เครื่องหมายการเดินเรือและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือเข้าออกอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ของเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 750 GRT. หรือ GT.ขึ้นไป เรียกเก็บเฉพาะเที่ยวขาเข้า ในอัตราดังนี้
 
 
 
บาท/GRT.,GT.
101.1.
เรือที่มีขนาด 750 - 2,250 GRT. หรือ GT.
5.00
101.2.
เรือที่มีขนาดเกิน 2,250 GRT. หรือ GT.
10.00
 
 
           เรือสินค้าทั่วไปที่ผ่านร่องน้ำในรอบปีเกินกว่า 6 เที่ยว หรือ เรือน้ำมันและเรืออื่น ที่ผ่านร่องน้ำเกินกว่า 8 เที่ยวในรอบเดือน เรียกเก็บค่าภาระเรือเข้าท่าเที่ยวถัดไป ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดข้างต้นเรือราชการไทย เรือรบต่างประเทศ ไม่ต้องเสียค่าภาระรายการนี้
 
102. ค่าบริการเรือลากจูง (TUG Service)
 
           เป็นค่าใช้เรือลากจูง ในการให้บริการเรือเข้าหรือออกจากท่า  เรียกเก็บตามขนาดของเรือที่ใช้บริการต่อเรือลาก จูงหนึ่งลำต่อครั้งในอัตรา 0.04 บาท / GRT.,GT. / ชั่วโมง
 
ค่าบริการขั้นต่ำต่อเรือลากจูง 1 ลำ ต่อครั้ง เรียกเก็บในอัตราดังนี้
บาท / ชั่วโมง
เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้า
3,000
เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป
6,000
 
 
           การนับระยะเวลาให้นับตั้งแต่เรือลากจูงออกจากท่าจนกลับถึงท่า
 
           กรณีใช้เรือลากจูงในการลากเรือเกยตื้น หรือพยุงเรือที่เครื่องจักรไม่สมบูรณ์ หรือแก้ไขสมอเรือพันกัน หรือ บริการอื่นภายในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ อัตราค่าบริการคิดเป็น 2 เท่า
 
           การขอเลื่อนหรือขอยกเลิกการใช้บริการ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาที่แจ้งขอรับบริการไว้ มิฉะนั้นต้องชำระค่าบริการเรือลากจูง ตามอัตราค่าบริการขั้นต่ำที่กำหนดไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 
           การขอใช้เรือลากจูงนอกอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ให้ทำความตกลงเป็นรายๆ ไป
 
103. ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ (Berth Hire)
 
           เป็นค่าใช้ที่จอดเรือของท่าเรือกรุงเทพในการจอดเรือ รวมทั้งค่าบริการใช้เรือรับเชือก และพนักงานในการผูก
และปลดเชือกเรือที่เข้าและออกจากที่จอดเรือ เรียกเก็บตามสถานที่ที่จอดเรือเป็นรายชั่วโมงในอัตราดังนี้
 
 
บาท / 100 GRT.,GT./ ชั่งโมง
103.1.
เรือลากจูงต่ำกว่า 2,000 แรงม้า
 
103.1.1.
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า
9.00
103.1.2.
ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป
8.00
103.2.    
ณ หลักผูกเรือ
6.50
103.3.
ณ ทุ่น
4.50
 
 
           กรณีเรือรับเชือกได้ออกไปปฏิบัติงานที่หลักผูกเรือหรือทุ่นแล้ว ถ้ามีเหตุทำให้ต้องยกเลิก หรือรอ หรือเลื่อนการ ปฏิบัติงานเกินกว่า 2 ชั่วโมง เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นในอัตราดังนี้
 
 
บาท / ลำ / ครั้ง
103.4.
หลักผูกเรือคลองเตย
750
103.5.
หลักผูกเรือบางหัวเสือ หรือทุ่น
1,500
 
 
           เรือราชการไทย เรือรบต่างประเทศ ไม่ต้องเสียค่าภาระรายการนี้
                 
104. ค่าภาระการใช้ท่าของเรือประเภทอื่น (Berth Hire of Other Craft)
 
           เป็นค่าใช้ที่จอดเรือของท่าเรือกรุงเทพ ในการจอดเรือประเภทอื่นๆ เรียกเก็บจากผู้ขออนุญาต ตามสถานที่ที่ จอดเรือ ในอัตราดังนี้
 
104.1.
เรือลำเลียงจอดเทียบท่าเทียบเรือ นับตั้งแต่เวลาที่จอด
1
บาท / GRT.,GT./ วัน
104.2.
ค่าภาระการใช้ท่าของเรือลำเลียงจอดเทียบท่าเทียบเรือขั้นต่ำ
250
บาท / ลำ / ครั้ง
104.3.
เรือลำเลียงจอดเทียบเรือ ณ ท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือ หรือทุ่น
(ยังไม่ประกาศใช้)
104.4.
เรือเติมน้ำมัน เรือเติมน้ำจืด จอดเทียบเรือ ณ ท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือหรือทุ่น เพื่อเติมน้ำมันหรือน้ำจืดให้เรือใหญ่
500
บาท / ลำ / ครั้ง
 
 
105. ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป (Conventional Cargo Wharfage)
 
           เป็นค่าใช้ท่าในการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป  ลงเรือหรือขึ้นจากเรือที่ท่าเทียบเรือของท่าเรือกรุงเทพ คิด ตามจำนวนตันของสินค้าที่ทำการบรรทุกหรือขนถ่าย
 
           เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือต้องยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (Manifest) ที่สำแดงน้ำหนักและปริมาตรของสินค้าที่ถูกต้อง  ภายในเวลากำหนด ตามข้อ 5 ของระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การใช้ท่าเรือบริการ และความสะดวกต่างๆ พ.ศ. 2544  หากตรวจพบว่ารายการใดสำแดงน้ำหนักและ ปริมาตราต่ำกว่าความเป็นจริง  หรือสำแดงรายการไม่ครบถ้วน อันมีผลทำให้ค่าภาระต่ำกว่าความเป็นจริง จะเรียกเก็บค่าภาระการใช้ท่าของสินค้านั้นเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 50 ของค่าภาระที่ต้องชำระจริง
 
105.1
สินค้าขาเข้า (Import Cargo)
บาท / ตัน
105.1.1.
ขนถ่ายขึ้นท่าเทียบเรือเคลื่อนย้ายไปจนถึงที่เก็บสินค้า
4
105.1.2.
ยานพาหนะที่ทำการขับเคลื่อนขึ้นท่าเทียบเรือเองไปจนถึงที่เก็บสินค้า
10
105.2.
สินค้าขาออก (Export Cargo)
105.2.1.
สินค้าฝากเก็บ ณ ที่เก็บสินค้า (Via Warehouse) บรรทุกลงเรือที่ท่าเทียบเรือ
34
105.2.2.
ณ หลักผูกเรือ ทุ่น หรือที่ทอดสมอ
(ยังไม่ประกาศใช้)
102.2.3.
ยานพาหนะฝากเก็บ  ทำการขับเคลื่อนลงเรือที่ท่าเทียบเรือ
22
105.3.
สินค้าผ่านหรือถ่ายลำ (Through or Transshipment Cargo) เรียกเก็บเมื่อขนถ่ายจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือ
105.3.1.
วางพักบนท่าไม่เกิน 1 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ
25
105.3.2.
วางพักบนท่าเกิน 1 วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ
45
105.3.3.
วางพักบนยานพาหนะทางน้ำ
15
 
 
           กรณีวางพักบนท่าได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากเก็บสินค้า 3 วัน สำหรับสินค้าผ่าน และ 15 วัน สำหรับสินค้าถ่ายลำ นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ
 
           สำหรับสินค้าถ่ายลำ ถ้ามิได้ส่งกลับภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิดังกล่าว จะได้รับสิทธิเพียง 3 วัน เท่ากับสินค้าผ่าน เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับสิทธิไม่ต้องเสียค่าภาระฝากเก็บแล้ว จะเรียกเก็บค่าภาระฝากสินค้าผ่านหรือถ่ายลำ ตามหลักเกณฑ์สินค้าขาเข้า ลำดับที่ 204.1
 
           105.4. สินค้าผ่านแดน (In-Transit Cargo)
            เรียกเก็บในอัตราค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าขาเข้า ลำดับที่ 105.1
                 
106. ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (Garbage Charge)
 
           เป็นค่าเก็บขยะจากเรือที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 750 GRT., GT. ขึ้นไปทุกลำ เรียกเก็บตามสถานที่ที่จอดเรือของท่าเรือกรุงเทพ เป็นรายวันนับตั้งแต่เวลาที่เรือจอดในอัตราดังนี้
 
 
บาท / ลำ / ครั้ง
106.1.
ณ ท่าเทียบเรือ
150
106.2.
ณ หลักผูกเรือคลองเตย
300
106.3.
ณ หลักผูกเรือบางหัวเสือ ทุ่น หรือที่ทอดสมอ
500
 
 
           เรืออื่นจะขอรับบริการเก็บขยะได้ โดยชำระค่าบริการในอัตราที่กำหนดข้างต้น
                 
107. ค่าบริการโทรศัพท์บนเรือ (Telephone Service on Board)
 
           เป็นค่าใช้โทรศัพท์บนเรือที่เทียบท่า เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา  300  บาท / เครื่อง / วัน
                 
108. ค่าบริการน้ำจืด (Water Supply Service)
 
108.1.
ค่าน้ำจืด เรียกเก็บในอัตรา
35
บาท/ลูกบาศก์เมตร
108.2.
ค่าบริการเรือบรรทุกน้ำ ณ สถานที่ต่าง ๆ (Distance Surcharge)
 
เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 108.1 ตามสถานที่ที่จอดเรือ ดังนี้
บาท/เที่ยวปฏิบัติการ
108.2.1.
บริเวณท่าเทียบเรือ หรือหลักผูกเรือคลองเตย
825
108.2.2.
บริเวณบางหัวเสือ หรือสาธุประดิษฐ์
7500
108.2.3.
บริเวณบางปลากด หรือท้ายบ้าน
10500
108.2.4.
บริเวณสันดอนปากน้ำเจ้าพระยา
30000
108.3.
ค่าบริการน้ำจืดอย่างต่ำต่อครั้ง (MINIMUM CHARGE)
 
ลำดับที่ 108.2.1 - 108.2.3 คิดอย่างต่ำ 50 ลูกบาศก์เมตร
 
ลำดับที่ 108.2.4 คิดอย่างต่ำ 100 ลูกบาศก์เมตร
 
 
109. ค่าภาระรองาน (Labour Stand by Charge)
 
           เป็นค่ารองานกรณีที่เจ้าของเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือได้แจ้งขอ ทำการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าทั่วไปหรือตู้สินค้า หรือทำการเปิดตู้สินค้านำ สินค้าออกหรือบรรจุเข้าตู้สินค้า LCL แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม เวลาที่กำหนด เกินกว่า 1 ชั่วโมง ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยมิใช่ความผิดของท่าเรือ กรุงเทพ เรียกเก็บในอัตรา 2,000  บาท / ครั้ง
 
110. ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า (Passenger Fee)
 
           เป็นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือ ณ ที่จอดเรือ ของท่า เรือกรุงเทพ เรียกเก็บในอัตรา  50  บาท / คน / เที่ยว
 
111. ค่าภาระทำความสะอาดท่า (Quay Cleaning Charge)
 
           เป็นค่าทำความสะอาดบริเวณหน้าท่าเรือ เรียกเก็บเป็นรายวัน นับตั้งแต่เวลาที่เรือจอดเทียบท่าในอัตรา