เปลียนการแสดงผล
ขั้นตอนการใช้บริการสินค้าอันตราย
ขั้นตอนการใช้บริการสินค้าอันตราย
 

 

 

 

พื้นที่จัดเก็บสินค้า/ตู้สินค้าอันตรายขาเข้า

- ลานวางตู้สินค้าอันตรายขนาด 12,365 ตารางเมตร

- คลังเก็บสินค้าอันตรายขนาด 1,200 ตารางเมตร