เปลียนการแสดงผล
ศูนย์ชำระค่าภาระ
ศูนย์ชำระค่าภาระ และค่าบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
 
           การท่าเรือฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการชำระค่าภาระ และค่าบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำหรับการขอนำสินค้าขาเข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้เสร็จภายใน 15 นาที ต่อ 1 ใบสั่งปล่อยสินค้า ทั้งนี้จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถไปขอรับสินค้าหรือตู้สินค้าออกจากท่าเรือกรุงเทพได้ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากศุลกากรประจำโรงพักสินค้าตรวจปล่อยแล้ว
 
           บริการที่ได้รับ
           - ผู้นำเข้าได้รับความสะดวกด้วยบริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การคำนวณค่าภาระพร้อมชำระเงินในทุกช่อง รวมถึงรับเอกสารอื่นๆ ณ ศูนย์บริการฯได้ในจุดเดียว
           - หากผู้นำเข้าต้องการทราบข้อมูลสินค้า เช่น สถานที่เก็บสินค้า เที่ยววันเรือเข้า รหัสลูกค้า ฯลฯ สามารถตรวจสอบได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
           - ผู้นำเข้าสามารถตรวจสอบจำนวนเงินค่าภาระได้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมเงินสด หรือออกเช็คธนาคาร
 
สถานที่ติดต่อ :  ชั้น 1 อาคาร B อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ :  02-269-5396-7
โทรสาร :  0 2269 5683