เปลียนการแสดงผล
การรักษาความปลอดภัย

เพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยของชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งสินค้าที่ฝากเก็บอยู่ในเขตพื้นที่ของท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือกรุงเทพได้จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาการณ์ ณ จุดต่างๆ และตระเวนตรวจตราภายในเขตรั้วศุลกากรตลอด 24 ชั่วโมง โดยประสานกับตำรวจท่าเรือซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องการจราจรและการป้องกันอัคคีภัยด้วย
ที่บริเวณท่าบริการตู้สินค้า ท่าเรือกรุงเทพยังได้ติดตั้งโทรทัศน์ระบบวงจรปิดเพื่อตรวจตราความปลอดภัย และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือต่างๆ อันเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น
สำหรับการป้องกันอัคคีภัยนั้น ท่าเรือกรุงเพทได้จัดรถดับเพลิงประเภทต่างๆ ทั้งรถฉีดน้ำ รถฉีดโฟม รถกระเช้าเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นเป็นประจำ

 
กองรักษาความปลอดภัย
1. ควบคุมการดำเนินงานด้านรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บุคคล
2. ควบคุมอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในอาณาบริเวณการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพ
3. ควบคุมการดำเนินงานในการออกบัตรอนุญาตที่เข้ามาปฏิบัติงานในท่าเรือกรุงเทพ
4. ควบคุมการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานภายใน-นอก
 
หมวดบัตรอนุญาต
1. ดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย
2. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือรักษาความปลอดภัย
3. ให้การฝึกอบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
4. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
5. จัดทำทะเบียนประวัติ ทะเบียนความไว้วางใจติดตามความประพฤติของพนักงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552
 
  
 
แผนกป้องกันอุบัติภัย
1. ดำเนินงานวางแผนป้องกันอุบัติภัย สำรวจความปลอดภัย
2. กำหนดแก้ไขปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยและอุบัติภัย
3. จัดอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
4. ให้การฝึกอบรมฝึกหัดเจ้าหน้าที่ และฝึกซ้อมทางด้านการดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
5. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
 
  
 
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1. รับแจ้งเหตุจากผู้พบเห็นหรือผู้ประสบเหตุการณ์ต่างๆ
2. ประสานกับหน่วยงานกู้ภัยต่างๆ ทั้งในเวลาปกติและเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน