เปลียนการแสดงผล
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก ค่าเช่า ค่าบริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ของท่าเรือกรุงเทพและฝ่ายการร่องน้ำ
 
เป็นค่าเช่า ค่าบริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ของท่าเรือกรุงเทพ และฝ่ายการร่องน้ำ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่นำไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากการให้บริการตามปกติ หรือเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขออนุญาตนำเครื่องมือ อุปกรณ์ภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานในเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยเรียกเก็บจากผู้ขอเช่า หรือผู้ขออนุญาต ดังนี้
(1) กรณีขอเช่า เครื่องมือ อุปกรณ์ ไปใช้ปฏิบัติงานนอกเขตศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพคิดค่าเช่าเป็น 2 ช่วง
- ขณะเดินทางคิดค่าบริการในอัตราปกติ
- ขณะปฏิบัติงานคิดค่าบริการเป็น 2 เท่าของอัตราที่เรียกเก็บ
(2) การนับเวลาต่อจากชั่วโมงแรก เศษของชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้คิดครึ่งชั่วโมง ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
(3)  การท่าเรือแห่งประเทศไทย สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า ค่าบริการตามราคาทุนของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
------------------------------------------------------
1. ค่าเช่า ค่าบริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ ท่าเรือกรุงเทพ
 
 
 
ลำดับ
ที่
 
ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
 
อัตรา
 
 
             
 
1.1
 
 ค่าเช่าปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า
 
 
 
 
 
 
 (RAIL MOUNTED SHORESIDE CONTAINER CRANE)
 
บาท / ครั้ง
 
 
 
 
1.1.1 ยกตู้สินค้าน้ำหนักเกินกว่า 32.5 แต่ไม่เกิน 38 เมตริกตัน 
 
2,250
 
             
 
 
 
1.1.2 ยกสินค้าทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.1 สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 20 เมตริกตัน
 
1,500
 
 
 
 
1.1.2.2 สินค้าน้ำหนักเกินกว่า 20 แต่ไม่เกิน 38 เมตริกตัน
 
3,000
 
             
 
 
 
1.1.3 ยกฝาระวาง
 
บาท / ฝา / ครั้ง
 
 
 
 
1.1.3.1 เปิดหรือปิดวางพักบนเรือ
 
1,500
 
 
 
 
1.1.3.2 เปิดหรือปิดวางพักบนท่า
 
2,000
 
             
 
 
 
1.1.4 กรณีการใช้ปั้นจั่นของเรือหรือเอกชนยกตู้สินค้าหรือสินค้าตาม 1.1.1
 หรือ 1.1.2 หรือ 1.1.3.2 คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 25 ของอัตราที่กำหนด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
 
 ค่าเช่ารถปั้นจั่นเคลื่อนที่ (MOBILE CRANE)
 
บาท / คัน / ชม.
 
             
 
 
 
1.2.1 ขนาด 10 ตัน
 
1,200
 
 
 
 
1.2.2 ขนาด 50 ตัน
 
5,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3
 
 ค่าเช่ารถยก (FORK LIFT TRUCK)
 
บาท / คัน / ชม.
 
             
 
 
 
1.3.1 ขนาด 2 ตัน
 
400
 
 
 
 
1.3.2 ขนาด 3 ตัน
 
500
 
 
 
 
1.3.3 ขนาด 5 ตัน
 
600
 
 
 
 
1.3.4 ขนาด 10 ตัน
 
1,000
 
 
 
 
1.3.5 ขนาด 15 ตัน
 
1,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4
 
 ค่าเช่ารถยกตู้สินค้า (CONTAINER LIFTING EQUIPMENT)
 
บาท / คัน / ชม.
 
             
 
 
 
1.4.1 ขนาด 5-16 ตัน (EMPTY CONTAINER STACKER)
 
1,800
 
 
 
 
1.4.2 ขนาด 30-40 ตัน (TOP LOADER, CONTAINER STACKER)
 
4,000
 
 
 
         
 
1.5
 
 ค่าเช่ารถหัวลาก (TRACTOR FOR TRAILER)
 
บาท / คัน / ชม.
 
 
 
 
   ขนาด 30 ตัน
 
1,000
 
         
 
 
 
1.6
 
 ค่าเช่ารถลากจูง (TOWING TRACTOR) ขนาด 3.5-5 ตัน (8,000-12,000 
  ปอนด์)
 
800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7
 
 ค่าเช่ารถพ่วง (TRAILER)
 
บาท / คัน / ชม.
 
             
 
 
 
1.7.1 ขนาดไม่เกิน 10 ตัน
 
50
 
 
 
 
1.7.2 ขนาดไม่เกิน 10-30 ตัน
 
100
 
 
 
 
1.7.3 รถพ่วงเอนกประสงค์ (MULTI PURPOSE) ขนาด 5-10 ตัน
 
75
 
 
 
 
1.7.4 รถพ่วงเอนกประสงค์ (MULTI PURPOSE) ขนาด 10-30 ตัน
 
150
 
 
 
 
1.7.5 รถพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (CONTAINER CHASSIS) ขนาด 30 ตัน
 
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8
 
 ค่าเช่ารถยนต์บรรทุก (MOTOR TRUCK) ขนาด 5-7 ตัน
 
500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9
 
 ค่าเช่าเครื่องมือทุ่นแรงอื่นๆ (OTHER HANDLING EQUIPMENT)
 
บาท / อัน / ชม.
 
             
 
 
 
1.9.1 โครงเหล็กยกตู้สินค้า (SPADER) ขนาด 20/40 ฟุต 
  หรือโครงเหล็กยกสินค้าหนัก
 
200
 
 
 
 
 
 
บาท / ชุด / ชม.
 
 
 
 
1.9.2 เครื่องยกไม้รองสินค้า (PALLET GEAR)
 
20
 
 
 
 
 
 
บาท / แผง / ชม.
 
 
 
 
1.9.3 ไม้รองสินค้า (PALLET) ขนาด 2 ตัน
 
20
 
 
 
 
 
 
บาท / เส้น / ชม.
 
 
 
 
1.9.4 ลวดสลิง
 
20
 
             
 
 
 
1.9.5 อุปกรณ์อื่นๆ ให้ทำความตกลงเป็นรายๆ ไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10
 
 ค่าบริการโทรศัพท์บนเรือ (TELEPHONE SERVICE ON BOARD)
 
บาท / เครื่อง / วัน
 
             
 
 
 
   เป็นค่าโทรศัพท์บนเรือที่เทียบท่าเทียบเรือ เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา
 
300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11
 
 ค่าบริการน้ำจืด (WATER SUPPLY SERVICE)
 
บาท / ลูกบาศก์เมตร
 
             
 
 
 
1.11.1 ค่าน้ำจืด เรียกเก็บในอัตรา
 
35
 
             
 
 
 
1.11.2 ค่าบริการเรือบรรทุกน้ำ ณ สถานที่ต่างๆ (DISTANCE 
                      SURCHARGE)
เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 1.11.1 ตามสถานที่จอดเรือ ดังนี้
 
บาท / เที่ยวปฏิบัติการ
 
 
 
 
1.11.2.1 บริเวณท่าเทียบเรือ หรือหลักผูกเรือคลองเตย
 
825
 
 
 
 
1.11.2.2 บริเวณบางหัวเสือ หรือสาธุประดิษฐ์
 
7,500
 
 
 
 
1.11.2.3 บริเวณบางปลากด หรือท้ายบ้าน
 
10,500
 
 
 
 
1.11.2.4 บริเวณสันดอนปากน้ำเจ้าพระยา
 
30,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12
 
 ค่าบริการชั่งรถบรรทุกสินค้า
 
 
 
             
 
 
 
   เป็นค่าใช้รถบรรทุกสินค้า เรียกเก็บเมื่อมีการขอชั่ง ในอัตราดังนี้
 
บาท / คัน / เที่ยว
 
 
 
 
1.12.1 รถบรรทุกสินค้า ขนาด 4-6 ล้อ
 
30
 
 
 
 
1.12.2 รถบรรทุกสินค้า ขนาด 8-10 ล้อ
 
40
 
 
 
 
1.12.3 รถบรรทุก ขนาดเกิน 10 ล้อ หรือรถเทรลเลอร์
 
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13
 
 ค่าบริการชั่งตู้สินค้า (CONTAINER WEIGHING SERVICE)
 
บาท / ตู้ / ครั้ง
 
 
 
 
 
 
20'  40'  45'
 
 
 
 
   เป็นค่าใช้เครื่องชั่งตู้สินค้า เรียกเก็บเมื่อมีการขอชั่งในอัตรา
 
30   40   50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14
 
 ค่าบริการตู้สินค้าห้องเย็น (REEFER CONTAINER SERVICE)
 
 
 
             
 
 
 
   เป็นค่าใช้อุปกรณ์และกระแสไฟฟ้่า สำหรับตู้สินค้าห้องเย็น เรียกเก็บในอัตรา ดังนี้
 
บาท / ตู้
20'   40'   45'
 
 
 
 
1.14.1 ทดสอบก่อนใช้ (PRE-TRIP INSPECTION)
 
215  350  405
 
             
 
 
 
   ถ้าใช้กระแสไฟฟ้าเกิน 3 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน ตามลำดับที่ 1.14.2
 
บาท / ตู้ / วัน
20'   40'   45'
 
 
 
 
1.14.2 ใช้กระแสไฟฟ้า (ELECTRICITY SUPPLY)
 
430  700  810
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.15
 
 ค่าบริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าเปล่า
 
 
 
             
 
 
 
   เป็นค่าใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าเปล่าเพื่อนำไปทำการซ่อม 
 หรือล้างทำความสะอาดและนำกลับมายังกองที่เก็บกองตู้สินค้าเปล่า
 
บาท / ตู้
450
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.16
 
 ค่าธรรมเนียมยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรงผ่านท่า (ADMISSION FEE FOR 
 VEHICLE AND EQUIPMENT)
 
 
 
             
 
 
 
   เป็นค่านำยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรงเข้ามาในเขตศุลกากร เรียกเก็บในอัตราดังนี้
 
 
 
 
 
 
1.16.1 ค่าธรรมเนียมผ่านท่า บรรทุกเที่ยวเดียว
 
บาท / คัน / เที่ยว
 
 
 
 
1.16.1.1 รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 6 ล้อ
 
25
 
 
 
 
1.16.1.2 รถยนต์บรรทุก 8 ล้อ หรือ 10 ล้อ
 
35
 
 
 
 
1.16.1.3 รถยนต์หัวลาก
 
35
 
 
 
 
1.16.1.4 รถพ่วงไม่เกิน 6 ล้อ
 
45
 
 
 
 
1.16.1.5 รถพ่วง 8 ล้อ หรือ 10 ล้อ
 
65
 
 
 
 
1.16.1.6 รถพ่วง เกิน 10 ล้อ
 
110
 
 
 
 
1.16.1.7 รถยก
 
110
 
 
 
 
1.16.1.8 รถยกตู้สินค้า
 
220
 
 
 
 
1.16.1.9 รถแทรกเตอร์ หรือรถปั้นจั่น ขนาดยกได้ไม่เกิน 100 ตัน
 
330
 
 
 
 
1.16.1.10 รถปั้นจั่น ขนาดยกได้เกิน 100-200 ตัน
 
440
 
 
 
 
1.16.1.11 รถปั้นจั่น ขนาดยกได้เกิน 200-300 ตัน
 
550
 
 
 
 
1.16.1.12 รถปั้นจั่น ขนาดยกได้เกิน 300 ตัน
 
660
 
 
 
 
1.16.1.13 รถไฟทุกประเภท
 
35
 
             
 
 
 
1.16.2 ค่าธรรมเนียมผ่านท่า บรรทุก 2 เที่ยว
 
 
 
 
 
 
กรณีบรรทุกสินค้าขาออกเข้ามา แล้วรับสินค้าขาเข้าออกไปด้วย 
  ให้จัดเก็บในอัตรา ดังนี้
 
บาท / คัน / 2 เที่ยว
 
 
 
 
1.16.2.1 รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 6 ล้อ
 
40
 
 
 
 
1.16.2.2 รถยนต์บรรทุก 8 ล้อ หรือ 10 ล้อ
 
50
 
 
 
 
1.16.2.3 รถยนต์หัวลาก
 
50
 
 
 
 
1.16.2.4 รถพ่วงไม่เกิน 6 ล้อ
 
70
 
 
 
 
1.16.2.5 รถพ่วง 8 ล้อ หรือ 10 ล้อ
 
100
 
 
 
 
1.16.2.6 รถพ่วงเกิน 10 ล้อ
 
170
 
             
 
 
 
   ค่าธรรมเนียมตามลำดับที่ 1.16.1 และ 1.16.2 ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้
  ด้วยแล้ว
 
 
 
             
 
 
 
1.16.3 ค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตศุลกากร
 
 
 
 
 
 
เป็นค่าอยู่ในเขตศุลกากรของยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรง เกิน 24 
  ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่นำเข้า เรียกเก็บเป็นรายวัน ในอัตราดัังนี้
 
บาท / คัน / วัน
 
 
 
 
1.16.3.1 รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 6 ล้อ
 
150
 
 
 
 
1.16.3.2 รถยนต์บรรทุก 8 ล้อ หรือ 10 ล้อ
 
200
 
 
 
 
1.16.3.3 รถยนต์หัวลาก
 
100
 
 
 
 
1.16.3.4 รถพ่วง
 
250
 
 
 
 
1.16.3.5 รถยก
 
200
 
 
 
 
1.16.3.6 รถยกตู้สินค้า
 
300
 
 
 
 
1.16.3.7 รถแทรคเตอร์หรือรถปั้นจั่น ขนาดยกได้ไม่เกิน 100 ตัน
 
500
 
 
 
 
1.16.3.8 รถปั้นจั่น ขนาดยกได้เกิน 100-200 ตัน
 
600
 
 
 
 
1.16.3.9 รถปั้นจั่น ขนาดยกได้เกิน 200-300 ตัน
 
700
 
 
 
 
1.16.3.10 รถปั้นจั่น ขนาดยกได้เกิน 300 ตัน
 
800
 
 
 
 
1.16.3.11 รถไฟทุกประเภท
 
20
 
             
 
 
 
กรณีที่มีสินค้า / ตู้สินค้าบรรทุกอยู่บนรถยนต์บรรทุกหรือรถพ่วงด้วย 
  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม อยู่ในเขตศุลกากรรถยนต์บรรทุกหรือรถพ่วงนั้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17
 
 ค่าธรรมเนียมปั้นจั่นลอยน้ำ (FLOATING CRANE FEE)
 
 
 
             
 
 
 
   เป็นค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานยกสิ่งของขึ้นจากเรือหรือลงเรือ 
  ของปั้นจั่นลอยน้ำเอกชน ณ ที่จอดเรือของท่าเรือกรุงเทพ เรียกเก็บในอัตรา
 
บาท / ชม.
1,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าเช่า และค่าบริการ ของฝ่ายการร่องน้ำ
 
 
 
ลำดับ
ที่
 
ค่าเช่า ค่าบริการ
 
อัตรา
 
 
             
 
2.1
 
 ค่าบริการสำรวจความลึกทางน้ำ
 
 
 
             
 
 
 
เป็นค่าสำรวจความลึกหน้าท่าเทียบเรือ อู่เรือ แอ่งจอดเรือหรือทางเดินเรือ พร้อมการจัดทำแผนที่ความลึก และคำนวณปริมาณดินที่ต้องทำการขุดลอกให้ได้ความลึกตามเกณฑ์ ซึ่งจะเสนอแก่ผู้ขอใช้บริการ
 
บาท / ชม.
 
 
 
 
ค่าบริการแต่ละงาน จะคำนวณจากระยะเวลาในการทำการสำรวจของเรือสำรวจในอัตรา
 
6,000
 
             
 
 
 
 
 
บาท / งาน
 
 
 
 
ค่าบริการขั้นต่ำ
 
20,000
 
             
 
 
 
การบริการนอกอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ต้องคิดค่าเคลื่อนย้ายเครื่องมือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะทำการตกลงเป็นรายๆ ไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2
 
 ค่าบริการขุดลอก (DREDGING SERVICE)
 
 
 
             
 
 
 
เป็นค่าขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ อู่เรือ แอ่งจอดเรือ หรือทางเดินเรือตามกรรมวิธีของเรือ ขุดแบบต่างๆ และนำดินที่ขุดได้ไปทิ้ง ณ ตำบลที่เหมาะสม พร้อมการสำรวจความลึกระหว่างทำการขุด และจัดทำแผนที่ความลึกเมื่อเสร็จสิ้นการขุด ซึ่งจะเสนอแก่ผู้ขอใช้บริการ
 
 
 
             
 
 
 
2 .2.1 การขุดลอกด้วยเรือขุดประจำที่ (STATIONARY DREDGING)
 
 
 
 
 
 
เป็นการขุดลอกด้วยเรือขุดแบบถังตักดิน (BUCKET) หรือแบบงับดิน (CLAMSHELL) หรือแบบแขนตักดิน (BACKHOE) และลำเลียงดินที่ขุดได้ไปทิ้งโดยเรือบรรทุกดิน (BARGE)
 
บาท / ลูกบาศก์เมตร
 
             
 
 
 
ค่าบริการแต่ละงานจะคำนวณจากปริมาณดินที่ต้องทำการขุดลอกให้ได้ความลึกตามเกณฑ์ ในอัตรา
 
70
 
 
 
 
 
 
บาท / งาน
 
 
 
 
ค่าบริการขั้นต่ำ
 
350,000
 
             
 
 
 
การบริการนอกอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ต้องคิดค่าเคลื่อนย้ายเครื่องมือในการขุดลอกและสำรวจ ค่าสำรวจตำบลที่ทิ้งดิน ส่วนเพิ่มค่าทิ้งดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะทำความตกลงเป็นรายๆ ไป
 
 
 
             
 
 
 
2.2.2 การขุดลอกด้วยเรือขุดเดินทะเลแบบยุ้งดิน ขนาด 2,500 ลูกบาศ์กเมตร (2,500 CUM. TRAILING SUCTION HOPPER DREDGING)
 
 
 
             
 
 
 
ค่าบริการแต่ละงาน จะคำนวณจากจำนวนวันหรือปริมาณดินที่ต้องทำการขุดลอกให้ได้ความลึกตามเกณฑ์ในอัตรา/วัน หรือ /ลูกบาศ์กเมตร วึ่งแปรผันตามระยะทางระหว่างตำบลที่ขุดกับตำบลที่ทิ้งดิน และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันคำนวณราคางาน โดยใช้สูตร
 
 
 
             
 
 
 
อัตราค่าขุดลอก
= 340000 + [@ (9636 + 1650 D) / (0.66 + 0.25 D)] บาท / วัน หรือ
 
= (4.675 + 1.771 D) + @ (0.201 + 0.034 D) บาท / ลูกบาศ์กเมตร
 
ทั้งนี้ D = ระยะทางระหว่างตำบลที่ขุดกับตำบลทิ้งดิน (ไมล์ทะเล)
      @ = ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ณ วันคำนวณราคางาน (บาท / ลิตร)
 
     
             
 
 
 
การบริการแต่ละงาน ต้องคิดค่าเคลื่อนย้ายเครื่องมือในการขุดลอกและสำรวจ ค่าสำรวจตำบลทิ้งดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะทำความตกลงเป็นรายๆ ไป
 
 
 
             
 
 
 
2.2.3 การขุดลอกด้วยเรือขุดประจำที่ร่วมกับเรือขุดเดินทะเลแบบยุ้งดินขนาด 2,500 ลูกบาศ์กเมตร
 
 
 
             
 
 
 
ค่าบริการแต่ละงาน จะคำนวณจากปริมาณดินที่ต้องทำการขุดลอกให้ได้ความลึกตามเกณฑ์ ตามปริมาณที่ทำการขุดด้วยเรือขุดแต่ละแบบ ในอัตราต่อลูกบาศ์กเมตรดังกล่าวในข้อ 2.1 และ 2.2
 
 
 
             
 
 
 
การบริการแต่ละงานต้องต้องคิดค่าเคลื่อนย้ายเครื่องมือในการขุดลอกและสำรวจ ค่าสำรวจตำบลทิ้งดิน ส่วนเพิ่มค่าทิ้งดินตามปริมาณที่ทำการด้วยเรือขุดประจำที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะทำความตกลงเป็นรายๆ ไป
 
 
 
 
 
     
 
 
 
2.3
 
 ค่าบริการวางทุ่นเครื่องหมายเรือจม
 
 
 
             
 
 
 
เป็นค่าจัดหา วาง และเก็บทุ่นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งเรือจมภายในหรือนอกอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือผู้ขอใช้บริการ
 
 
 
             
 
 
 
ค่าบริการแต่ละงานจะคำนวณจากระยะเวลาในการเดินทางไปทำการวางทุ่น และเก็บทุ่นของเรือบริการทุ่น รวมกับค่เสื่อมราคาของทุ่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในอัตรา
 
บาท / ชม.
5,000
 
             
 
 
 
ระยะเวลาทำการของเรือบริการทุ่นที่นำมาคำนวณค่าบริการให้คิดรวมทั้งเที่ยวไปวางและเก็บทุ่น โดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เรือออกจากท่าจนถึงเวลาที่เรือกลับถึงท่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4
 
 ค่าเช่าเรือ (HIRE OF FLOATING CRAFT)
 
 
 
             
 
 
 
เป็นค่าเช่าเรือพร้อมพนักงานประจำเรือ ซึ่งจะเรียกเก็บจากผู้ขอเช่า โดยคำนวณค่าเช่าตามระยะเวลา ในอัตราดังนี้
 
 
 
             
 
 
 
2.4.1 เรือบริการทั่วไป (GENERAL SERVICE BOAT)
 
บาท / ชม.
 
 
 
 
2.4.1.1 ขนาด 240 แรงม้า (ร่องน้ำ 16)
 
1,000
 
 
 
 
2.4.1.2 ขนาด 270-420 แรงม้า (ท่าเรือ 102, 109)
 
3,000
 
             
 
 
 
2.4.2 เรือลากจูงขนาด 200-350 แรงม้า (ลากจูง 2, 3, 4, 5)
 
2,200
 
             
 
 
 
2.4.3 เรือบริการทุ่น (BUOY TENDER ท่าเรือ 103)
 
5,000
 
             
 
 
 
ระยะเวลาที่่นำมาคำนวณค่าเช่า เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เรือออกจากท่า จนถึงเวลาที่เรือกลับถึงท่า
 
 
 
             
 
 
 
การเช่าเพื่อนำไปใช้งานนอกอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ให้ทำความตกลงเป็นรายๆ ไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5
 
 ค่าบริการและค่าเช่าเรืออื่นๆ
 
 
 
             
 
 
 
การบริการตามข้อ 2.1 ถึง 2.3 ในลักษณะที่สมควรคำนวณค่าบริการหรือค่าเช่าในอัตราต่างจากที่ระบุไว้ หรือการบริการอื่นๆ หรือการเช่าเรือนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 2.4 ต้องตำนวณค่าบริการหรือค่าเช่าเป็นรายๆ ไป