เปลียนการแสดงผล
บริการแผนที่
แผนที่ร่องน้ำสันดอน/แม่น้ำเจ้าพระยา
 
           การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนที่ร่องน้ำสันดอนแม่น้ำเจ้าพระยา  และแผนที่แม่น้ำเจ้าพระยา  โดยมีบริการให้แก่ผู้สนใจดังนี้
 
1.แผนที่ร่องน้ำสันดอน
ตั้งแต่ร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา ถึง สะพานพระพุทธยอดฟ้า
มาตราส่วน
1  :  50,000 
ราคาแผ่นละ
200  บาท
มาตราส่วน
1  :   80,000
ราคาแผ่นละ
150  บาท
2.แผนที่แม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ถึง สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ
มาตราส่วน
1  :  7,500 
ราคาแผ่นละ
500  บาท
 
           สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ ฝ่ายการร่องน้ำ ชั้น 9 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย  กรุงเทพ  10110  โทร. 02 269 5284 - 5  โทรสาร 02 269 5279