เปลียนการแสดงผล
บริการเรืออื่นๆ
บริการเรืออื่นๆ
 
ไฟฟ้า
          การท่าเรือฯซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อใช้ในกิจการของการท่าเรือฯ และให้บริการกับผู้ใช้บริการ โดยผู้ประสงค์จะขอใช้บริการให้ยื่นเรื่อง ขอใช้ไฟฟ้าต่อแผนกบริการไฟฟ้า และชำระเงินค้ำประกันและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่การท่าเรือฯกำหนด

ประปา
          การท่าเรือฯได้จัดเตรียมน้ำประปาไว้ให้ในกรณีที่เรือต้องการใช้บริการ บริษัทเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือสามารถยื่นแบบฟอร์มการขอน้ำ BP04 (Application for Service) ที่แผนกท่า กองบริการท่าได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งโทรสารมาที่ หมายเลข 026727159 โดยการจ่ายน้ำนั้นสามารถทำได้ 2 ทาง คือ
          1. ทางบกโดยใช้เครื่องยนต์สูบน้ำ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหมวดบริการหน้าท่า แผนกท่า กองบริการท่า จ่ายให้กับเรือสินค้า ที่จอดเทียบท่าเขื่อนตะวันตก
          2. โดยเรือบรรทุกน้ำ ซึ่งจะให้บริการแก่เรือที่จอดตามสถานที่ต่างๆ

โทรศัพท์
          การท่าเรือฯให้บริการและบำรุงรักษาเครื่องพูดข่ายสายพร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์ แก่ผู้ใช้บริการและเรือที่มาจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือกรุงเทพ โดยบริษัทเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือ สามารถยื่นแบบฟอร์มขอใช้โทรศัพท์ BP04 (Application for Service) ที่แผนกท่า กองบริการท่าได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งโทรสารมาที่หมายเลข 0 2672 7159 จากนั้นแผนกท่าจะส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มายังแผนกช่างโทรศัพท์ ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์ให้ตามวันและเวลาที่แจ้งมา

บริการกำจัดของเสีย
          ท่าเรือกรุงเทพมีบริการจัดเก็บขยะจากเรือสินค้าที่จอดบรรทุกขนถ่ายสินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพทั้งที่ท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือ และทุ่นผูกเรือ

การส่งเสบียงเรือ
          บริษัทเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือสามารถจัดหาผู้จัดส่งเสบียงและของใช้ให้แก่เรือเองได้ หรือใช้บริการของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับการท่าเรือฯ