เปลียนการแสดงผล
บริการเรือลากจูง
บริการเรือลากจูง เรือบรรทุกน้ำ เรือรับขยะ และเรือรับเชือก
 
ประเภทเรือ
สมรรถวิสัย
จำนวน
(ลำ)
 เรือลากจูง
1,225 - 2,400
 แรงม้า
8
 เรือลากจูงขนาดเล็ก
270 - 420
 แรงม้า
2
 เรือรับขยะ
160 - 200
 แรงม้า
2
 เรือรืบเชือก
115 - 187
 แรงม้า
8
 เรือบรรทุกน้ำ
900
 แรงม้า
1
 เรือรับรองและตรวจงาน (เรือร่องน้ำ 17)
2,000
 แรงม้า
1
 เรือสันดอน
2,500
 ลูกบาศก์เมตร
3
 เรือขุด
206.47 - 420
 เมตริกตัน
3
 เรือดิน
120
 ลูกบาศก์เมตร
7
 หมายเหตุ : จำนวนเรือบริการที่ใช้ปฏิบัติงานจริง ณ กันยายน 2550
 
 
ประเภทเรือ
สมรรถวิสัย
จำนวน
(ลำ)
 เรือจูง
200 - 350
 แรงม้า
4
 เรือวางทุ่น
600
 แรงม้า
1
 เรือสำรวจ
194.37 - 335.12
 แรงม้า
3
 เรือร่องน้ำ
150 - 240
 แรงม้า
3
 เรือน้ำ
140
 ตัน
1
 เรือโรงงาน
15 - 18
 เมตริกตัน
2
 เรือน้ำมัน
21.5
 เมตริกตัน
1
 หมายเหตุ : จำนวนเรือบริการที่ใช้ปฏิบัติงานจริง ณ กันยายน 2550
 
ท่าเรือกรุงเทพจัดเตรียมเรือลากจูงไว้ให้บริการแก่เรือสินค้าที่จะเข้าหรือออกจากท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือเอกชน โดยเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือสามารถขอใช้บริการได้ที่ แผนกท่า กองบริการท่า ท่าเรือกรุงเทพ

 สำหรับเรือสินค้าที่เข้าเทียบท่าเรือกรุง เทพ หลังจากบริษัทฯ ยื่นคำร้องขอนำเรือเข้าท่า ในอาณาบริเวณการท่าเรือฯ (BP01) แล้ว ท่าเรือกรุงเทพจะจัดเตรียมเรือรับเชือก และเรือรับขยะไว้ให้บริการด้วย