เปลียนการแสดงผล
บริการสินค้าส่งออก
บริการสินค้าส่งออกท่าเรือกรุงเทพ
 
           ท่าเรือกรุงเทพ ในฐานะประตูการค้าระหว่าง ประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ พัฒนางานด้านการส่งออกเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออก สินค้ารายย่อย