เปลียนการแสดงผล
บริการท่าเทียบ
บริการท่าเทียบเรือประเภทต่างๆ
 
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า (เขื่อนตะวันออก)
กองท่าบริการตู้สินค้า 1
- ข้อมูลทั่วไป
 ท่าเทียบเรือ
 
4
ท่า
 
    ท่า 20A
162  เมตร
 
 
 
    ท่า 20AB
152  เมตร
 
 
 
    ท่า 20B
183  เมตร
 
 
 
    ท่า 20C
183  เมตร
 
 
 
 ความยาวหน้าท่ารวม
 
680
เมตร
 
 ระดับความลึก
 
8.23
เมตร
 
 ขนาดน้ำหนักเรือเทียบท่า
10,000 - 12,000
เดทเวทตัน
 
 
- พื้นที่วางตู้สินค้า
  ลานวางตู้สินค้า
98,600 ตารางเมตร
  ความสามารถในการจัดวางตู้สินค้า
2,812 Ground Slots
  ลานกองเก็บตู้สินค้า Block A, B, C และ D
7,030 ที.อี.ยู.
  ปลั๊กเต้าเสียบตู้สินค้าห้องเย็น
460 จุด
  ด่านตรวจสอบภายในขาเข้า
5 ช่อง
  ด่านตรวจสอบภายในขาออก
3 ช่อง
 
- เครื่องมือทุ่นแรง
  ปั้นจั่นหน้าท่าชนิดเดินบนรางขนาด 32.5 – 40 ตัน
8 คัน
  รถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าแบบ 4+1 ซ้อนตู้ได้ 3 ชั้น
23 คัน
  รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า
59 คัน
  รถพ่วงบรรทุกตู้สินค้า
59 คัน
 
- ระบบคอมพิวเตอร์บริการ
  COMPUTER IBM RISC 6000
1 หน่วย
  SOFTWARE "M.E.S" SYSTEM
1 หน่วย
 
- การให้บริการ
  ให้บริการ  ตลอด 24 ชั่วโมง, 7 วันต่อสัปดาห์
  ศุลกากรประจำหน่วยงานให้บริการ
 
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า (เขื่อนตะวันตก)
 
ท่าเทียบเรือ / หลัก / ทุ่น
ความยาว
(เมตร)
จำนวน
ขนาดจำกัดของเรือ
ความยาว / กินน้ำลึก
(เมตร)
สมรรถ-
วิสัย
(ลำ)
ท่าเทียบเรือเขื่อน-ตะวันตก (ท่า 22A, 22B-22J)
1,660
10
ท่า
172.25 / 8.23
10
หลักผูกเรือกลางน้ำ - คลองเตย
1,400
36
หลัก
172.25 / 8.23
7
หลักผูกเรือกลางน้ำ - บางหัวเสือ
1,600
25
หลัก
172.25 / 8.23
8
ทุ่นผูกเรือสาธุประดิษฐ์
 
5 ทุ่น
137.19 / 7.62
3
 
 
 
121.95 / 7.62
1
 
 
 
94.46 / 7.62
1
 
ท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือลำเลียงภายในประเทศ
 
    
 
           การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือลำเลียงภายในประเทศ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากระบบถนนมาสู่ระบบรางและทางน้ำ ที่มีต้นทุนโดยรวมต่ำ ประหยัดพลังงาน และลดปัญหาการจราจรทางบก
 
พื้นที่ให้บริการ
- ท่าเทียบเรือ

           ท่าเทียบเรือบริเวณโรงพักสินค้า 1 และ 2 ท่าเรือกรุงเทพ โดยมีความลึกหน้าท่าเฉลี่ยประมาณ 8 - 9 เมตร ความยาวหน้าท่า 400 เมตร สามารถให้บริการเรือสินค้าขนาด 12,000 เดดเวทตัน

- พื้นที่
พื้นที่หลังท่าสำหรับวางสินค้ารวมทั้งสิ้น 17,000 ตารางเมตร สามารถรองรับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2 ตันต่อตารางเมตร

- โรงพักสินค้า
           โรงพักสินค้า 1 และ 2 มีพื้นที่ภายในรวม 12,000 ตารางเมตร สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้โดยเฉลี่ย 2.7 ตันต่อตารางเมตร
           พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการ ได้แก่ รถยก รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ รถหัวลาก - รถหางลาก และรถบรรทุก ฯลฯ 

รูปแบบการให้บริการ
          • ให้บริการเกี่ยวกับสินค้าทั่วไป ตู้สินค้า และสินค้าจากเรือ Ro / Ro 
          • ให้บริการเรือชายฝั่ง และเรือลำเลียงภายในประเทศจอดขนถ่ายและขนส่งสินค้า 
          • ให้บริการโรงพักสินค้านอกเขตรั้วศุลกากร รับฝากเก็บสินค้าทั้งในโรงพักสินค้า และกลางแจ้ง 
          • ให้บริการขนส่งตู้สินค้าระหว่างท่าเรือกรุงเทพ – ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำสัปดาห์ ละ 2 วัน คือ วันอาทิตย์และวันพุธ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
          เพิ่มทางเลือกให้กับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกที่จะขนส่งสินค้าทางน้ำ ซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนนที่มีต้นทุนสูงกว่า 
          ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถนำตู้สินค้า และสินค้ามาวางพักในพื้นที่ได้ 10 วันโดยไม่เสียค่าภาระฝากเก็บ 
          มีความสะดวกในการใช้บริการ เนื่องจากพื้นที่อยู่นอกเขตรั้วศุลกากร
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 
          ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือลำเลียงภายในประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2269-3264 และ 0-2269-3805
 
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
          ท่าเรือกรุงเทพได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือ OB เป็นท่าเทียบเรือเฉพาะ สำหรับเรือท่องเที่ยวทั้งในและจากต่างประเทศ ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และสวยงาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการต้อนรับเรือท่องเที่ยว และสนับสนุน นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
          นอกจากนี้ท่าเรือกรุงเทพยังได้ปรับปรุงชั้นล่างตึก OB ให้เป็นห้องรับรองนักท่องเที่ยว โดยการให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อเปิดเป็นคูหาให้บริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งอนุญาตให้บริษัทตัวแทนเรือ นำยานพาหนะต่างๆ เข้ามาให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2269 3937