เปลียนการแสดงผล
บริการข้อมูล
บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 
           การท่าเรือฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ www.port.co.th เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั่วไป และเป็นศูนย์กลางบริการเรือและสินค้า ประกอบด้วยข้อมูลหลัก 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลการท่าเรือฯ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือภูมิภาค ผู้ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพสามารถเข้าชมเว็บไซต์โดยตรงได้ที่ www.bkp.port.co.th ซึ่งจะสามารถสอบถาม ข้อมูลเรือ สินค้า ตู้สินค้าผ่านท่าเรือ จากเว็บเพจได้ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการต้องการทราบข้อมูลเรือเทียบท่าสามารถตรวจสอบได้โดยใส่ Code เรือ หรือ วัน เดือน ปี ที่เรือเข้าเทียบท่า หรือหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับตู้สินค้าก็สามารถตรวจสอบได้เพียงใส่หมายเลขตู้เท่านั้น
           สำหรับผู้ใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังผ่านระบบอินเตอร์เนตโดยขอ log-in name และรหัสผ่านจากแผนกคลังสินค้าทัณฑ์บน
           นอกจากนี้ผู้ประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลสินค้าอันตรายตาม IMDG Code สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของท่าเรือกรุงเทพได้เช่นกัน