เปลียนการแสดงผล
บริการขุดลอก
บริการขุดลอก บำรุงรักษาร่องน้ำ และติดตั้งเครื่องหมายช่วยเดินเรือ
 
การท่าเรือฯดำเนินการสำรวจขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือและติดตั้งเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือผ่านเข้า-ออกได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยได้พัฒนางานหลักๆ ได้แก่ งานสำรวจร่องน้ำด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ สถานีรับข้อมูลดาวเทียม (Base Station) มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลที่สำรวจมีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการต้องการทราบระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ถึงบริเวณร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา สามารถขอใช้บริการได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
ส่วนงานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ ท่าเทียบเรือ แอ่งจอดเรือ และหลักผูกเรือนั้น การท่าเรือฯ ได้จัดหาเรือขุดไว้ถึง 4 ประเภท เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาพ ได้แก่ เรือขุดแบบถังตักดิน (Bucket Dredger) เรือขุดแบบหัวงับดิน (Clam Shell Dredger) เรือขุดแบบตักดิน (Backhoe Dredger) และเรือขุดแบบยุ้งดิน (Trailing Suction Hopper Dredger) ซึ่งประเภทหลังนี้เป็นเรือขุดที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
เนื่องจากการท่าเรือฯ มีเรือขุดถึง 4 แบบ จึงสามารถขุดหน้าท่าได้ทุกสภาพ ยิ่งไปกว่านั้นเรือขุดของการท่าเรือฯ จะเป็นแบบขุดดินใส่เรือแล้วบรรทุกไปทิ้งบริเวณที่ได้สำรวจแล้วว่าเป็นที่ลึกกระแสน้ำสามารถพัดพาดินไปได้ไกลลักษณะการทิ้งดินไม่ทำให้ฟุ้งกระจาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบจำนวนดินที่ขุดอย่างถูกต้อง เพราะสามารถคำนวณได้จากขนาดบรรทุกดินของเรือ
 
นอกจากนี้ การท่าเรือฯ ยังมีบริการสำรวจความลึกของน้ำบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ คำนวณดินที่ต้องขุดลอก บริการให้คำปรึกษาในด้านการสำรวจต่างๆ และจัดทำแผนที่แสดงความลึกของน้ำบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงมีความพร้อมรับงาน ได้ทันทีหากมีผู้ประสงค์จะใช้บริการ เอกชนรายใดที่ประสงค์จะใช้บริการการสำรวจ และขุดลอกร่องน้ำจากการท่าเรือฯ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการร่องน้ำ ทุกวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2269 5271-2