เปลียนการแสดงผล
คำนิยาม
คำนิยาม (DEFINITION)
 
ส่วนที่ ค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากเจ้าของเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือ
101         ค่าภาระเรือเข้าท่า (PORT DUES)
102         ค่าภาระเรือลากจูง (TUG SERVICE)
103         ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ (BERTH HIRE)
104         ค่าภาระการใช้ท่าของเรือประเภทอื่น (BERTH HIRE OF OTHER CRAFT)
105         ค่าภาระการใช้ท่าของเรือสินค้าทั่วไป (CONVENTIONAL CARGO WHARFAGE)
106         ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (GARBAGE CHARGE)
107         ค่าบริการโทรศัพท์บนเรือ (TELEPHONE SERVICE ON BOARD)
108         ค่าบริการน้ำจืด (WATER SUPPLY SERVICE)
109         ค่าภาระรองาน (LABOUR STAND BY CHARGE)
110         ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า (PASSENGER FEE)
111         ค่าภาระทำความสะอาดท่า (QUAY CLEANING CHARGE)
 
ส่วนที่ ค่าภาระและค่าบริการเรียกเก็บจากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก
201         ค่าภาระยกขนสินค้า (WHARF HANDLING CHARGE)
202         ค่าภาระยกขนสินค้าเพิ่มเติม (ADDITIONAL WHARF HANDLING CHARGE)
203         ค่าภาระแรงงานพิเศษ (EXTRA LABOUR CHARGE)
204         ค่าภาระฝากสินค้า (CARGO STORAGE)
205         ค่าภาระควบคุมอัคคีภัย (FIRE CONTRO CHARGE)
206         ค่าภาระสินค้า (CARGO DUES)
207         ค่าภาระสินค้าขนถ่ายข้างลำ (OVERSIDE CARGO CHARGE)
 
ส่วนที่ ค่าภาระตู้สินค้า
            ค่าภาระและค่าบริการตู้สินค้าเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ
301         ค่าภาระยกตู้สินค้าขึ้นหรือลงเรือ (CONTAINER LIFTING CHARGE)
302         ค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้า (CONTAINER WHARFAGE)
303         ค่าภาระตู้สินค้าเปลี่ยนสถานภาพ (CHANGE OF CONTAINER STATUS CHARGE)
304         ค่าภาระตู้สินค้าที่ยกเลิก (SHUT-OUT CONTAINER CHARGE)
305         ค่าภาระตู้สินค้าผ่านหรือถ่ายลำ (SHIFTING OR TRANSHIPMENT CONTAINER CHARGE)
306         ค่าภาระยกขนตู้สินค้าเปล่า (EMPTY CONTAINER LIFT ON CHARGE)
307         ค่าภาระเคลื่อนย้ายตู้สินค้ากรณีพิเศษ (EXTRA CONTAINER MOVEMENT)
308         ค่าภาระฝากตู้สินค้า (CONTAINER STORAGE)
309         ค่าบริการบรรจุหรือเปิดตู้สินค้า (STUFFING OR UNSTUFFING SERVICE)
310         ค่าภาระควบคุมการบรรจุตู้สินค้า (STUFFING SUPERVISION CHARGE)
311         ค่าบริการชั่งตู้สินค้า (CONTAINER WEIGHING SERVICE)
312         ค่าบริการตู้สินค้าห้องเย็น (REEFER CONTAINER SERVICE)
            ค่าภาระและค่าบริการตู้สินค้าเรียกเก็บจากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก
313         ค่าภาระยกขนตู้สินค้า (LIFT ON / LIFT OFF CHARGE)
314         ค่าภาระฝากตู้สินค้า (CONTAINER STORAGE)
                  
ภาคผนวก ก  ค่าเช่า ค่าบริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ของท่าเรือกรุงเทพ และฝ่ายการร่องน้ำ
1. ค่าเช่า ค่าบริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของท่าเรือกรุงเทพ
ลำดับที่
1.1          ค่าเช่าปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า (RAILMOUNTED SHORESIDE CONTAINER CRANE)
1.2          ค่าเช่ารถปั้นจั่นเคลื่อนที่ (MOBILE CRANE)
1.3          ค่าเช่ารถยก (FORK LIFT TRUCK)
1.4          ค่าเช่ารถยกตู้สินค้า (CONTAINER LIFTING EQUIPMENT)
1.5          ค่าเช่ารถหัวลาก (TRACTOR FOR TRAILER)
1.6          ค่าเช่ารถลากจูง (TOWING TRAILER)
1.7          ค่าเช่ารถพ่วง (TRAILER)
1.8          ค่าเช่ารถยนต์บรรทุก (MOTOR TRUCK)
1.9          ค่าเช่าเครื่องมือทุ่นแรงอื่นๆ (OTHER HANDLING EQUIPMENT)
1.10        ค่าบริการโทรศัพท์บนเรือ (TELEPHONE SERVICE ON BOARD)
1.11        ค่าบริการน้ำจืด (WATER SUPPLY SERVICE)
1.12        ค่าบริการชั่งรถบรรทุกสินค้า (TRUCK WEIGHING SERVICE)
1.13        ค่าบริการชั่งตู้สินค้า (CONTAINER WEIGHING SERVICE)
1.14        ค่าบริการสินค้าห้องเย็น (REEFER CONTAINER SERVICE)
1.15        ค่าบริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าเปล่า (EMPTY CONTAINER MOVEMENT CHARGE)
1.16        ค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า (ADMISSION FEE FOR VEHICLES AND EQUIPMENT)
1.17        ค่าธรรมเนียมปั้นจั่นลอยน้ำ (FLOATING CRANE FEE)
 
2. ค่าเช่า และค่าบริการ ของฝ่ายการร่องน้ำ
ลำดับที่
2.1          ค่าบริการสำรวจความลึกทางน้ำ (DEPTH SURVEY SERVICE CHARGE)
2.2          ค่าบริการขุดลอก (DREDGING SERVICE)
2.3          ค่าบริการวางทุ่นเครื่องหมายเรือจม (BUOYAGE SERVICE CHARGES FOR SUNKEN SHIP)
2.4          ค่าเช่าเรือ (HIRE OF FLOATING CRAFT)
2.5          ค่าบริการและค่าเช่าเรืออื่นๆ (SEVICE AND HIRE FOR OTHER CRAFT)