เปลียนการแสดงผล
การให้บริการ
ศูนย์บริการการให้บริการและข้อมูลข่าวสาร
 
           ศูนย์บริการการให้บริการและข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือฯ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนประสานงานการออกของใช้ส่วนตัวแก่นักเรียน นักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่กลับจากต่างประเทศรวมถึงการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร โดยให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการปี 2540
 
สถานที่ติดต่อ :  ชั้น 2 อาคาร B อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ :  0-2269-5463 , 0-2269-5464
โทรสาร :  0-2269-5499
Website :  http://www.port.co.th/service/thai/service_info_center.asp
e-Mail :  info@port.co.th