เปลียนการแสดงผล
การบริการสินค้าทั่วไป
การบริการสินค้าทั่วไป
 
          ท่าเรือกรุงเทพจัดพื้นที่บริเวณเขื่อนตะวันตกให้บริการสินค้าทั่วไป โดยทำหน้าที่ขนถ่ายสินค้าจากเรือ รับฝากและเก็บรักษาสินค้าที่ขนถ่ายจากเรือ และส่งมอบสินค้าแก่เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้า มีพื้นที่เก็บและวางสินค้ารวมประมาณ 130,000 ตารางเมตร แยกตามโรงพักสินค้า โรงพักสินค้าเสริม และพื้นที่ภายนอกโรงพักสินค้า

สินค้าทั่วไปนำเข้าที่ท่าเรือกรุงเทพ แยกเป็น
          สินค้าขนถ่ายกลางน้ำ จะทำการขนถ่ายที่ทุ่นและหลักผูกเรือกลางน้ำที่ท่าเรือกรุงเทพจัดเตรียมไว้ ได้แก่ หลักผูกเรือหน้าท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก หลักผูกเรือกลางน้ำที่ตำบลบางหัวเสือ และ ทุ่นผูกเรือสาธุประดิษฐ์ เรือสินค้าจะใช้ปั้นจั่นที่ติดมากับเรือยกขนสินค้าลงเรือลำเลียง เพื่อขนส่งไปยังโรงงานหรือท่าเรือเอกชน

          สินค้าขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือ จะทำการขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก และใช้ปั้นจั่นเรือยกขนสินค้า โดยสามารถขนถ่ายสินค้าหน้าท่าลงรถยนต์แล้วบรรทุกออกนอกเขตท่าเรือ หรือขนถ่ายจากเรือแล้ววางเก็บในพื้นที่ตามโรงพักสินค้า เพื่อรอทำพิธีการนำสินค้าออกจากท่าเรือต่อไป