เปลียนการแสดงผล
การบรรทุกขนถ่ายสินค้า
การบรรทุกขนถ่ายสินค้า
 
          สินค้าที่ผ่านเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพมีทั้งสินค้าทั่วไปที่บรรทุกมาในระวางเรือ และสินค้าที่บรรจุมาในตู้สินค้า โดยท่าเรือกรุงเทพได้จัดพื้นที่ และอุปกรณ์เครื่องมือทุ่นแรง รวมทั้งระบบงานสำหรับสินค้าทั้งสองประเภทไว้เป็นการเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง 
          การบรรทุกขนถ่ายสินค้า ท่าเรือกรุงเทพได้แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน คือ 

          บนเรือ เป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือว่าจ้างผู้ประกอบการบรรทุกขนถ่ายสินค้า (Stevedore) ดำเนินการ 

          บนท่า เป็นหน้าที่ของท่าเรือกรุงเทพในฐานะผู้รับฝากเก็บสินค้าจากเจ้าของสินค้าเพื่อส่งมอบแก่ผู้รับตราส่ง หรือตัวแทน สำหรับสินค้าขาเข้า และรับฝากสินค้าจากเจ้าของสินค้าสำหรับสินค้าขาออกที่จะบรรทุกลงเรือไปต่างประเทศ