เปลียนการแสดงผล
การนำเรือเข้าเทียบท่า
การนำเรือเข้าเทียบท่า
          ในการนำเรือเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือกรุงเทพนั้น บริษัทเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือ จะต้องวางเงินประกันพร้อมยื่นคำร้องขอนำเรือเข้าท่าในอาณาบริเวณการท่าเรือฯ ณ ท่าเรือกรุงเทพ BP01 (Application for Vessel Entering the Port Area) ที่แผนกท่า กองบริการท่า 

หลักเกณฑ์การจัดเรือเข้าเทียบท่า
          คณะกรรมการจัดเรือของท่าเรือกรุงเทพ  จัดเรือเข้าจอดท่าเทียบเรือตามเวลาที่เรือลำนั้นๆ ถึงสันดอนเจ้าพระยาก่อนเป็นหลัก (First Come First Serve)  โดยพิจารณาการแจ้งแผนกสื่อสารหรือติดต่อผ่านทางโทรสาร (Fax), วิทยุโทรพิมพ์ (Telex), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ส่งมายังแผนกสื่อสาร  ซึ่งคณะกรรมการฯ จะประชุมจัดเรือร่วมกับเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือ ทุกวันในเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรือเข้าเทียบท่า ดังนี้

1. ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก (20A-20 F) การท่าเรือฯ พิจารณาให้เรือสินค้าเข้าเทียบ ตามลำดับดังนี้ 
          1.1. เรือที่มีขนาดตามที่ กทท.กำหนด จะจัดให้เข้าจอดท่าเทียบเรือเป็นลำดับแรก 
          1.2. เรือที่มีขนาดเกินกว่าที่ กทท.กำหนด หากมาถึงสันดอนเจ้าพระยา พร้อมกับเรือตามข้อ 1.1 ให้ เรือตามข้อ 1.1 เข้าจอดเทียบท่าก่อน
          1.3. เรือที่มีขนาดตามข้อ 1.2 มาถึงพร้อมกันให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการฯ
 
2. ท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันตก (22A-22J) การท่าเรือฯ พิจารณาให้เรือสินค้าเข้าเทียบ ตามลำดับดังนี้ 
          2.1. เรือที่มีสินค้าขนขึ้นบก (Landing Cargo) มีสิทธิเข้าจอดเทียบท่าเป็นลำดับแรก
          2.2. เรือที่มีสินค้าขนถ่ายข้างลำ (Overside Cargo) มีสิทธิเข้าจอดเทียบท่าเป็นลำดับถัดจากข้อ 1.1
          2.3 เรือที่บรรทุกสินค้าขาออก (Loading Cargo) มีสิทธิเข้าจอดเทียบท่าเป็นลำดับถัดจากข้อ 1.2

3. หลักผูกเรือกลางน้ำและทุ่นผูกเรือ การท่าเรือฯพิจารณาให้เรือสินค้าเข้าเทียบตามลำดับ ดังนี้ 
          3.1. เรือย้ายจากท่าได้รับสิทธิเป็นอันดับแรก 
          3.2. เรือที่ทำการขนถ่ายสินค้าข้างลำ (Overside) ได้รับสิทธิในลำดับถัดมา โดยพิจารณา ตามลำดับการเดินทางมาถึงบริเวณสันดอนเจ้าพระยาก่อน-หลัง เรือมาถึงก่อนมีสิทธิก่อน 
          3.3. เรือที่ทำการบรรทุกสินค้า (Loading) ได้รับสิทธิในลำดับถัดมา โดยพิจารณาตามลำดับ การเดินทางมาถึงบริเวณสันดอนเจ้าพระยาก่อน-หลัง เรือมาถึงก่อนมีสิทธิก่อน
 
การนำเรือสินค้าเข้าเทียบท่า
          การท่าเรือฯกำหนดให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือที่ประสงค์จะนำเรือเข้าเทียบท่าท่าเรือกรุงเทพ ปฏิบัติดังนี้

1. ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน ต้องส่งตารางการใช้ท่าประจำเดือนถัดไปตามแบบที่ท่าเรือกรุงเทพกำหนด

2. ก่อนเรือเทียบท่าให้จัดส่งข้อมูลโดยระบบ EDI ดังนี้
          2.1. จัดส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้าขาเข้า (Inward Container List) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนเรือเทียบท่า และมี รายการ Ship Stowage Position, Sequence List, หมายเลข B/L (เฉพาะตู้สินค้า FCL)
          2.2. จัดส่งข้อมูลบัญชีสินค้าขาเข้า (Inward Cargo Manifest) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนเรือเทียบท่า

3. ให้ยื่นใบแจ้งขอปฏิบัติงานตู้สินค้าพร้อมกับมาร่วมวางแผนล่วงหน้า (Pre-planning) กับท่าบริการตู้สินค้าเพื่อกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน การจัดพื้นที่กองเก็บตู้สินค้าและจัดเครื่องมือทุ่นแรงทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)