เปลียนการแสดงผล
การจัดหายานพาหนะ
การจัดหายานพาหนะขนส่งสินค้า
 
           ผู้นำเข้าที่จะนำสินค้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ สามารถนำยานพาหนะของตนมาบรรทุกสินค้าได้โดยขออนุญาตจากการ ท่าเรือฯ
           สำหรับผู้ที่ไม่มียานพาหนะของตนเอง สามารถใช้บริการของผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าและตู้สินค้าขาเข้าออกจาก ท่าเรือกรุงเทพที่ได้รับอนุญาตจากการท่าเรือฯ ซึ่งการท่าเรือฯได้จัดพื้นที่จอดรถไว้ให้สะดวกต่อการเรียกขอใช้บริการตลอดเวลา