เปลียนการแสดงผล
ผู้บริหารท่าเรือ
นายโกมล ศรีบางพลีน้อย
ผู้อำนวยการ
ท่าเรือกรุงเทพ

เรือเอก รุจน์ สุขปรีดี
รองผู้อำนวยการ
ท่าเรือกรุงเทพ