เปลียนการแสดงผล
สินค้าทัณฑ์บน
การบริการสินค้าทัณฑ์บน
 
          สินค้าทัณฑ์บนเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผู้นำเข้าสามารถแบ่งเบาค่าอากรขาเข้าที่ต้องชำระให้แก่กรมศุลกากรโดยไม่จำเป็นต้องชำระทั้งหมด กรมศุลกากรอนุญาตให้ชำระเท่าจำนวนที่ต้องการนำออกไปเท่านั้น ส่วนที่ยังไม่นำออกสามารถฝากเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้จนครบ 2 ปี นับแต่วันที่นำสินค้าเข้าฝากเก็บ 
 
ประเภทสินค้า 
          สินค้าที่ห้ามมิให้นำฝากเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนมีดังนี้ 
          - ของยกเว้นอากรหรือไม่ต้องเสียอากร 
          - ของที่ได้เสียอากรหรือวางเงินประกันแล้ว 
          - ของต้องห้าม ต้องกำกัด 
          - ของที่คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปแห่งนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บรักษา 

พื้นที่คลังสินค้า
          ท่าเรือกรุงเทพมีพื้นที่สำหรับบริการสินค้าทัณฑ์บน ดังนี้ 
          - คลังสินค้าทัณฑ์บนหลังที่ 1 เป็นตึก 3 ชั้นใช้เก็บสินค้าหีบห่อ น้ำหนักเบา 
             ชั้นที่ 1 พื้นที่ 2,128 ตารางเมตร มีห้องปรับอุณหภูมิพื้นที่ 258 ตารางเมตร 
             ชั้นที่ 2 พื้นที่ 1,733 ตารางเมตร 
             ชั้นที่ 3 พื้นที่ 2,573 ตารางเมตร 
          - คลังสินค้าทัณฑ์บนหลังที่ 2 อยู่ในพื้นที่ของคลังสินค้าตกค้าง ขนาด 3,120 ตารางเมตร ใช้เก็บสินค้าหีบห่อใหญ่ น้ำหนักเกิน 1,000 กิโลกรัม 
          - คลังสินค้าทัณฑ์บนหลังที่ 3 ท่าเรือกรุงเทพกำลังพิจารณาขยายคลังสินค้าทัณฑ์บนเพิ่ม ที่บริเวณคลังสินค้าปอ ฝ้าย นุ่น เพื่อรองรับสินค้าประเภทน้ำหนักมาก และสินค้าเพื่อการจัดแสดงสาธิต และนิทรรศการ (ยังไม่เปิดใช้บริการ)

ระยะเวลาฝากเก็บ
          สามารถฝากเก็บไว้ในคลังฯ ได้จนครบ 2 ปี นับแต่วันที่นำสินค้าฝากเก็บ 
 
ความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ
          ด้วยที่ตั้งของคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งอยู่ในเขตท่าเรือ และใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีระบบการคมนาคมรองรับอย่างสมบูรณ์ จึงทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า รวมถึงการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค และแหล่งผลิตทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
          นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกของลูกค้า ท่าเรือกรุงเทพยังได้ยกเลิกการวางหนังสือสัญญาค้ำประกันจากธนาคาร สำหรับสินค้าทัณฑ์บนทุกประเภท ขณะเดียวกันก็ได้จัดหาพื้นที่ และอุปกรณ์ยกขน เคลื่อนย้ายสินค้าสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ประเภทวัตถุดิบ และเครื่องจักร รวมทั้งกำลังปรับปรุงสถานที่สำหรับการประกอบกิจการแบ่งบรรจุ และเปลี่ยนแปลงสภาพหีบห่อ เพื่อการกระจายสินค้า หรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศที่สาม ตลอดจนสินค้าทัณฑ์บนประเภทห้องเย็นด้วย 
          ท่าเรือกรุงเทพยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนด้วยการจัดทำรายงานบัญชีสินค้าคงคลัง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและบริหารการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง สะดวก เป็นบริการเสริมอีกประเภทหนึ่งด้วย