เปลียนการแสดงผล
ขั้นตอนการเช่าใช้เครื่องมือทุ่นแรง
ขั้นตอนการเช่าใช้เครื่องมือทุ่นแรง
 
 
          หมายเหตุ
          กรณีที่งานเสร็จก่อนกำหนด กทท. คิดค่าเช่าเฉพาะเวลาปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ถ้าชำระเป็นเงินสด ผู้เช่าทำเรื่องขอเงินคืนได้
          การขอเช่ารถเครื่องมือทุ่นแรงล่วงหน้า ให้ผู้เช่ายื่นแบบ ทร.1 พร้อมรายละเอียดในการขอรถที่หมวดจัดจ่ายฯ โดยหมวดจัดจ่ายฯ จะออกแบบ ทร.2 ให้พนักงานขับรถนำรถออกไปปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งผู้เช่าขอไว้ล่วงหน้า
ขั้นตอนการให้บริการเรือ