เปลียนการแสดงผล
ผู้ส่งออกรายย่อย
ศูนย์ส่งเสริมผู้ส่งออกรายย่อย
 
           การท่าเรือฯ ได้ตระหนักถึงภาระสำคัญที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีนโยบายอย่างชัดเจนในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย รวมถึงนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขัน และสามารถนำสินค้าที่ผลิตได้ออกจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศ ดังนั้นจึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ส่งออกรายย่อยขึ้น และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2545
           บริการที่ได้รับ
           1. การบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และให้คำปรึกษาแนะนำที่จำเป็น แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการส่งสินค้าออกผ่านท่าเรือกรุงเทพ
           2. อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแก่ผู้ส่งออกรายย่อย
 
สถานที่ติดต่อ :  ชั้น 2 อาคาร B อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ :  02-269-5465, 02-2695467
โทรสาร :  0 2269 5466
Website :  http://www.port.co.th