เปลียนการแสดงผล
สินค้าผ่านแดน
สินค้าผ่านแดน
 
           นอกจากสินค้านำเข้าสำหรับประเทศไทยแล้ว ท่าเรือกรุงเทพยังให้บริการสินค้าขาเข้าสำหรับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามข้อตกลงว่าด้วยสินค้าผ่านแดนระหว่างรัฐบาลไทยกับ สปป.ลาว วันที่ 5 มีนาคม 2542
           คลังสินค้าผ่านแดนตั้งอยู่ภายในเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ มีพื้นที่ประมาณ 26,000 ตารางเมตร
 สินค้าขาเข้าของสปป.ลาวนั้น ตัวแทนเจ้าของสินค้าที่จะทำพิธีการนำสินค้าออกและประกอบการขนส่งได้ต้องได้รับอนุญาต
           จากกรมศุลกากรและกระทรวงคมนาคม ปัจจุบันมี 5 ราย ได้แก่         
           1. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
           2. บริษัท ที แอล เอ็นเตอร์ไพรท์ (1991) จำกัด
           3. บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
           4. บริษัทอุบลสหธรรมขนส่ง (1983) จำกัด
           5. การรถไฟแห่งประเทศไทย