เปลียนการแสดงผล
สินค้าตกค้าง
สินค้าตกค้าง
 
           สินค้าตกค้าง คือ สินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งขนถ่ายจากเรือเดินทะเลเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 เดือน 15 วันแล้ว เจ้าของสินค้ามิได้ดำเนินการพิธีการทางศุลกากรแต่อย่างใดศุลกากรจะออก List F (บัญชีของค้างบัญชีเรือ) เพื่อให้โรงพักสินค้าพิธีการนำสินค้าตามบัญชี ส่งมอบคลังสินค้าตกค้างต่อไป
           แผนกคลังสินค้าตกค้างรับมอบสินค้าไว้เพื่อรอให้เจ้าของสินค้ามานำออก ในส่วนของศุลกากรก็จะดำเนินการสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อนำสินค้าดังกล่าวออกขายทอดตลาด หากเจ้าของสินค้าไม่นำออกไปจากท่าเรือ
 สินค้าที่ห้ามนำเข้าเก็บในคลังสินค้าตกค้างตามประกาศท่าเรือกรุงเทพ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2539 คือ
           1. สินค้าอันตราย
           2. สินค้าประเภทของเสีย (Waste)
           3. สินค้าประเภทเปรอะเปื้อน
           4. สินค้าประเภทมีกลิ่นเหม็น